.വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ച - സവിശേഷ സഹായം ആവശ്യമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷഷൻ ക്ലർക്കുമായി ബന്ധപെടുക