.വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ച - സവിശേഷ സഹായം ആവശ്യമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷഷൻ ക്ലർക്കുമായി ബന്ധപെടുക

About Us

District Educational Office,
Wandoor - 679 328, Malappuram District
Phone: 04931 - 245360
Email ID: deowandoor@gmail.com
               a1secdeowandoor@gmail.com
Govt./Aided/Un-Aided School Name, Address HMs Name, Mobile No. & Email Address Click Here
                                
Office of the DEO was started functioning in the heart land of the beautiful village Wandoor in an auspicious atmosphere on 28-01-2006. The memorable moments in the heart of all of us were glorified by the dignified presence of the Hon’ble Education Minister Sri. E T Mohammed Basheer and our dearest Minister of Cultural Affairs Sri. A P Anilkumar. The District Educational Officer,   Smt. Ponnamma was in charge of entire festive moments